Osemkrát vyhrať Memorilál Jozefa Kadleca sa podarí len málokomu...

Mariánovi Koričovi sa to prvýkrát podarilo presne pred dvadsiatimi rokmi

 

 FOTOGALÉRIA

 

 

V dňoch 08.-09.09.2007 sa v Mojmírovciach pri Nitre uskutočnil už 42.ročník Memoriálu Jozefa Kadleca o titul „Všestranný víťaz SR 2007 a CACT“.

 

 

Jozef Kadlec , pôvodom Čech , pôsobil od roku 1919 na Slovensku ako vrchný inšpektor ČSD v Nových Zámkoch. Okrem toho, že bol veľkým hlásateľom úprimných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi, vážime si ho najmä za jeho priekopnícku prácu, ktorú vykonal pre slovenskú poľovnícku kynológiu. Po príchode na Slovensko našiel tu len málo chovného materiálu a nie dosť porozumenia pre rozvíjanie kynológie. Nedal sa však odradiť a čoskoro získal záujemcov nielen v okruhu svojho pôsobenia v Lovecko-kynologickom spolku v Nových Zámkoch, ktorého bol zakladateľom , ale aj u ostatných spolkov, napríklad v Nitre, Trenčianskych Tepliciach, v Bratislave atď. Neskôr tiež veľmi obetavo a aktívne pracoval ako kynologický referent Zemského ústredia. Jozef Kadlec vychoval a združil okolo seba dobrých pracovníkov , kynológov a ním začaté dielo nezaniklo ani jeho núteným odchodom zo Slovenska v roku 1938.Jeho odchovanci boli s ním v stálom písomnom styku a týmto spôsobom im tiež dával cenné rady a pokyny ,prejavoval živý vzťah k Slovensku a k dianiu okolo poľovníctva a kynológie. Tešil sa , že sa bude môcť vrátiť na Slovensko a pokračovať vo svojej práci. Splnenia tejto túžby sa však už nedožil. Na uctenie si pamiatky na Jozefa Kadleca, sa od roku 1946 organizujú „Všestranné skúšky stavačov s udeľovaním titulov Všestranný víťaz SR , CACT „ s názvom „Memoriál Jozefa Kadleca“.

 

    Slávnostné otvorenie 42.ročníka MJK sa uskutočnilo v prekrásnom areáli poľovníckeho združenia PZ Mojmírovce. Na štart nastúpilo devätnásť prihlásených vodičov aj so svojimi psíkmi. Medzi hosťami podujatia , ktorých na úvod privítal riaditeľ organizačného výboru MUDr. Ján Čanaky, bol i prezident SKJ a predseda kynologickej rady SPZ Ing. Štefan Štefík, predseda okresnej organizácie SPZ v Nitre Prof.Ing. Imrich Točka CSc., zástupcovia poľovníckych združení a poľovníckeho spolku , ktorí prepožičali svoje revíry ale i vzácni hostia z Českej republiky a to priami potomkovia Jozefa Kadleca  vnuk MUDr. Mirko Kadlec s manželkou a synom Milošom.

    42.ročník MJK organizačne zabezpečoval Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov na čele s jeho predsedom Ing. Jozefom Jursom CSc. , ktorý bol zároveň i hlavným rozhodcom tohto podujatia. Po otváracom ceremoniáli, za zvukov fanfár trubačov, sa vodiči so svojimi zverencami odobrali na jednotlivé disciplíny a to na práce v poli , ktoré sa konali v poľovnom revíri PZ Mojmírovce , na lesné práce do poľovného revíru PZ Cabaj - Čápor a na vodné práce , ktoré sa konali na rybníku v poľovnej spoločnosti Jarok. Prvý deň súťaže bol veľmi náročný pre vodičov ale najmä pre ich zverencov , nakoľko niekoľko dní , tesne pred súťažou intenzívne pršalo a terény na jednotlivých disciplínach boli veľmi rozmoknuté. Náročnosť prvého súťažného dňa nezvládli štyria psy a druhého dňa dvaja. I táto skutočnosť svedčí o náročnosti MJK a teda iba kvalitne pripravené jedince, ale i s určitou dávkou šťastia, môžu úspešne absolvovať dvojdňové vrcholné podujatie. 42.ročník MJK úspešne absolvovalo trinásť psov, z toho siedmi v I. cene, štyria v II. cene a dvaja v III. cene.

    Víťazom 42.ročníka MJK a Všestranným víťazom SR 2007 , CACT sa s celkovým počtom 478 bodov  v I. cene nakoniec stal pes AROS z Fančali , nemecký krátkosrstý stavač s vodičom Mariánom Koričom z Budmeríc , ktorý zároveň získal i ocenenie za najlepšiu prácu v lese. Druhý v poradí s počtom bodov 472 v I. cene sa umiestnil MEGI Fransto , NKS s vodičom Ottom Banásom ml. , ktorý zároveň získal ocenenie za najlepšiu prácu na vode a R.CACT. Tretí v poradí s počtom bodov 462 v I. cene skončil pes DAG z Dubovských luhov, NKS , s vodičom Jánom Koleničom. Za najlepšiu prácu na poli bol ocenený pes MAX z Potôňskej lúky , nemecký krátkosrstý stavač, s vodičom Františkom Mešťánkom.

V priebehu 42.ročníka MJK sme požiadali o rozhovor i niektorých hlavných aktérov tohto podujatia. Pri mravenčej práci sme zastihli MUDr. Jána Čanakyho, riaditeľa organizačného výboru , ktorého sme sa spýtali:

 

Pán riaditeľ , prečo práve vaše poľovnícke združenie Mojmírovce ponúklo možnosť usporiadať 42.ročník MJK?

 

  42.ročník MJK sa podujal usporiadať klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov. Pôvodne malo byť centrum v Poľnom Kesove na kúpalisku. Keďže kúpalisko z technických príčin nefungovalo,  ponúkli sme možnosť použiť pre tieto účely areál nášho PZ , kde sú vyhovujúce podmienky.

 

   PZ Mojmírovce bolo teda poctené usporiadaním tohto podujatia. Priblížte prosím naším čitateľom prípravy a miesta , v ktorých sa jednotlivé súťaže konali.

 

  Naše PZ bolo požiadané cca tri týždne pred usporiadaním o spoluprácu. Táto spočívala v zabezpečení otváracieho a záverečného ceremoniálu , v zabezpečení gastronomickej oblasti , poskytnutí priestorov na sprievodné spoločenské podujatia a poskytnutie revíru na poľné práce

.

Kde sa uskutočnili ďalšie práce a to v lese a na vode?

 

Nakoľko v našom PZ nemáme vhodné podmienky na vodnú a lesnú prácu, tieto zabezpečovali v PZ Cabaj Čápor , kde sa konali lesné práce a pre vodnú prácu zapožičala svoj rybník poľovná spoločnosť Jarok.

 

Nepriaznivé počasie tesne pred memoriálom vám iste pridalo vrások na čele. Rátali ste i s takouto alternatívou , teda že sa súťaž uskutoční v nepriaznivom počasí?

 

Iste, i s takouto alternatívou sme počítali , lebo v prípade nepriaznivého počasia by sa otvárací ceremoniál ale i vyhodnotenie súťaže konalo v našej hale, ktorá má kapacitu pre 150 ľudí a je teda vhodná pre takéto účely. Samotné súťaže sa však podľa štatútu konajú na jednotlivých pracoviskách za každého počasia a teda túto oblasť sme ovplyvniť nemohli.

 

Sobotňajšie ráno však naznačilo, že sa blýska na lepšie časy. Aký bol priebeh súťaží po oba dva dni , zvládli ste podľa svojich predstáv ich organizáciu?

 

Rozhodne sme sa  tešili , keď bola ráno jasná obloha, takže naše chmúrne predstavy sme mohli zahnať , a následkom zlepšenia počasia sa práce na všetkých stanovištiach uskutočnili podľa predstáv všetkých zúčastnených.

 

Ako hodnotil prípravu podujatia hlavný rozhodca , hlavne z pohľadu prípravy jednotlivých revírov?

 

Hlavný rozhodca ale i zväzový dozor mali veľmi dobrý pocit z toho čo sme mi pripravili , ale i to čo pripravili ostatné PZ , boli veľmi nadšený že všade sa stretli s pochopením a odhodlaním ľudí, prispieť svojou prácou k čo najlepšiemu zvládnutiu náročných súťaží. Na všetkých stanovištiach bol dostatok zveri, ktorú podľa pokynov rozhodcov operatívne premiestňovali určení pomocníci a celú túto činnosť zastrešovali vedúci jednotlivých prác.

 

 Je nedeľa podvečer, tesne pred ukončením 42.ročníka MJK. Aký máte pocit pred vyhlásením výsledkov?

 

    Pocit mám veľmi dobrý. Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým , ktorý sa akoukoľvek mierou snažili pomôcť zvládnuť organizáciu tohto podujatia na úrovni , akú si jeho vážnosť zaslúži. Osobitne by som chcel poďakovať členom nášho PZ Mojmírovce , ktorí sa pod vedením  p.Ladislava Tirola pripravili výborné podmienky či už v poli na poľných prácach resp. centre podujatia.

 

 Včera ráno zavítali medzi vás i priami potomkovia Jozefa Kadleca. Prekvapila vás ich účasť na tomto podujatí?

 

    My sme boli už vopred, i keď neoficiálne , informovaní o možnosti tejto návštevy. Nás to ani neprekvapilo, skôr to bola pre nás pocta a boli sme veľmi prekvapení , aký sú to múdri a charakterní ľudia a ich prítomnosť , či už na otváracom ceremoniáli resp. na celom podujatí iba obohatila rámec podujatia. Veľmi by som im touto cestou chcel poďakovať za návštevu a prajem im veľa zdravia a pracovných úspechov.

 

 Na bezprostredné dojmy z podujatia sme sa samozrejme spýtali i priameho potomka Jozefa Kadleca , jeho vnuka MUDr. Mirka Kadleca.

 

 Pán Kadlec , v sobotu ráno ste pricestovali do centra 42.ročníka Memoriálu Jozefa Kadleca do Mojmíroviec. Aký ste mali pocit pri tomto príchode?  Samozrejme chceli by sme vedieť aj Vaše dojmy z celého priebehu tohto podujatia. Určite ste si boli pozrieť viaceré disciplíny na jednotlivých pracoviskách.

 

 Ja osobne som nesmierne rád , že pamiatka môjho deda Jozefa Kadleca sa na Slovensku v kynologických kruhoch uctieva tak dlhú dobu. Veľa ľudí, zo súčasníkov ho vlastne ani osobne nepoznali a každá účasť na tomto podujatí je výsledkom usilovnej práce ako majiteľov psíkov, ktorí sa tu zúčastňujú, ich zverencov teda hlavných aktérov, tak i organizátorov. Boli sme veľmi vrelo prijatí tu u Vás na Slovensku i ľuďmi, ktorí nás videli po prvý krát. Veľmi si toho vážime. Z nášho pohľadu, ako hostí, účastníkov početnej korony mal priebeh súťaže veľmi hladký priebeh, na jednotlivých stanovištiach boli vytvorené výborné podmienky s dobrým servisom. Mali sme možnosť spoznať miestne špeciality. I toto prispelo k dobrej nálade a hladkému priebehu.

 

Ktoré práce ste počas týchto dvoch dní navštívili?

 

Videli sme prakticky všetky disciplíny i keď nie všetkých psíkov. Boli sme sa pozrieť na práci v poli na vode i v lese.

 

Kde sa vám najviac páčilo?

 

Je to ťažko povedať. Každá disciplína má svoju obtiažnosť, svoju poéziu. Ja sám som poľovníkom v horskej oblasti, teda relatívne nás zaujíma práca farbiarov, o to však je pre nás exotickejšia práca v poli a na vode.

 

 Videli sme tu i vášho syna , dokonca i so psíkom. Neuvažovali ste o tom , že by v budúcnosti na niektorom ročníku MJK štartoval on , ako potomok Jozefa Kadleca, so svojím psíkom?

 

 Je to iste lákavá ponuka, my sme však v kynológii začiatočníci. Ja som mal psíka, ktorého mi však vycvičil kamarát. Syn má svojho prvého psa, zbiera iba skúsenosti, bude musieť v prvom rade popracovať sám na sebe, ako vodičovi a potom postupne pripravovať i psíka na jednotlivé skúšky. Ako akási méta do budúcna je to lákavé, túto vhodenú rukavicu sa oplatí zdvihnúť.

 

Je po vyhodnotení výsledkov 42.ročníka MJK. Niekoľko otázok sme položili i Ing. Jozefovi Jursovi CSc. , predsedovi klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov a hlavnému rozhodcovi 42.ročníka MJK.

Pán Jursa , ako hodnotíte organizáciu , ale hlavne samotný priebeh 42.ročníka MJK z pohľadu hlavného rozhodcu tohto podujatia?

 

Myslím, že bol to jeden z memoriálov, kde posudzovanie zo strany rozhodcov bolo prísne avšak korektné. Z devätnástich zúčastnených psov obstálo  sedem psíkov v I. cene , čo svedčí o tom že psíky boli veľmi dobre pripravené, na druhej strane to svedčí aj o tom , že podmienky, ktoré boli pripravené na odskúšanie psov pre rozhodcov ale i vodičov , boli veľmi dobré. Z môjho pohľadu môžem povedať, že revíry, ktoré som mal možnosť pozrieť ešte pred memoriálom, boli veľmi dobre zazverené a podmienky na práce v lese i na vode zodpovedali podmienkam , ktoré si toto vrcholné podujatie vyžaduje.

 

 

PZ Mojmírovce určite vynaložilo nemalé úsilie na to , aby celá súťaž mala hladký priebeh. Ako ste bol spokojný s ich organizáciou?

 

PZ Mojmírovce sme si na spoluprácu vybrali z toho dôvodu, že v ich radoch máme veľa aktívnych členov klubu, ktorí boli i dušou tohto podujatia. Bol to hlavne Ing. Norbert Čanaky a MUDr. Ján Čanaky, ktorý celý priebeh príprav i samotného priebehu organizovali. Treba však poďakovať i poľovnému hospodárovi p.Tirolovi, ktorý bol dušou praktického preskúšavania a prípravy podmienok samotného preskúšavania. Pán Tirol i s ostatnými členmi PZ vytvorili také podmienky na uskutočnenie podujatia, že zo strany vodičov a rozhodcov neboli žiadne pripomienky.

 

Ste osobne spokojný s predvedenou úrovňou zúčastnených  psov na tomto podujatí?

 

Už som spomenul, že z predvedených devätnásť jedincov, úspešne absolvovalo memoriál trinásť. Pokiaľ som mal možnosť osobne vidieť jednotlivé pracoviská, posudzovanie mojich kolegov bolo veľmi prísne, ktoré však zodpovedalo vrcholnému podujatiu stavačov na Slovensku. I napriek tomu obstálo trinásť psíkov, z toho sedem v I. cene , z čoho sa dá konštatovať, že vodiči pripravili svojich zverencov veľmi dobre. U psíkov, ktorí vypadli , rozhodovala prevažne jedna disciplína, prípadne smola, či indispozícia psa.

 

Čo popriať Memoriálu Jozefa Kadleca do ďalších rokov?

 

Organizátorom,  teda klubu, ktorý sa podujme zorganizovať toto podujatie chcem zaželať, aby natrafilo na dobrých a ochotných spolupracovníkov a na také združenia, ako sme mali my, pretože bez ich spolupráce nie je možné takéto podujatie úspešne zvládnuť.

 

Bezprostredne po vyhlásení výsledkov 42.ročníka Memoriálu Jozefa Kadleca sa nám podarilo z rúk gratulantov ukoristiť i víťaza tohto podujatia, pána Mariána Koriča.

 

Pán Korič, aké náročné bolo víťazstvo na 42.ročníku MJK?

 

Ako každé súťaže i tento ročník bol náročný na prípravu, trpezlivosť, snahu a v neposlednom rade i na športové šťastie, ktoré nás nesmie nikdy opustiť.

 

Aké dlhé obdobie potrebujete na to , aby ste dokonale pripravil svojho psíka na takéto vrcholné podujatie?

 

Najideálnejšie obdobie je dva roky.Za tento čas zistíte čo v psíkovi je, kde treba dôsledne trénovať a až po tomto období som schopný sa rozhodnúť, či spolu s mojím zverencom môžeme náročné podujatie, ktoré MJK bezpochyby je, absolvovať.

 

Mali ste aj slabé chvíľky so svojím zverencom v priebehu tejto súťaže?

 

Samozrejme na každej súťaži sú i slabšie chvíle. O týchto sa však verejne nehovorí, o týchto vieme iba my dvaja , teda ja a pes.

 

Odkiaľ pochádza AROS z Fančali , teda pes, s ktorým ste dnes MJK vyhral?

 

Pes je z môjho vlastného chovu, teda z chovateľskej stanice z Fančali, pretože už roky si držím vlastnú líniu.

 

Preštudoval som si samozrejme i propozície na toto podujatie. Sú v nich uvedení všetci víťazi predchádzajúcich ročníkov. Vy osobne si pamätáte , koľký krát ste dnes Memoriál Jozefa Kadleca vyhral?

 

Odpoveď bola bez najmenšieho zaváhania:  ôsmy krát..

 

Pre zaujímavosť uvádzame, že p. Marián Korič vyhral po prvý krát v roku 1987, teda pred dvadsiatimi rokmi. Celá široká poľovnícka kynologická verejnosť spoločne s redakciou srdečne blahoželá pánovi Mariánovi Koričovi a najmä jeho zverencovi AROSOVI z Fančali k víťazstvu na 42.ročníku Memoriálu Jozefa Kadleca a k získaniu titulu Všestranný víťaz Slovenskej republiky 2007 a k čakateľstvu národného šampionátu práce CACT.

 

Ján Tulák