Návrhy redakcie Kynologickej revue

Prezídiu Slovenskej kynologickej jednoty

 

Vážení kynológovia,

 

prezident Slovenskej kynologickej jednoty Ing. Štefan Štefík, pri našom poslednom osobnom stretnutí ma požiadal, aby sme na Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty dali všetky podnety, ktoré  by podľa názoru redakcie mohli byť prínosom pre Slovenskú kynológiu.  Nakoľko toto  nie je aktivitou súkromnej osoby, alebo chovateľského klubu, ale redakcie magazínu ktorého ste čitateľmi a tým pádom aj spolutvorcami, budeme vás v prípade našich aktivít t. j. o návrhoch informovať.

 

Redakcia magazínu Kynologická revue si dovoľuje navrhnúť Prezídiu Slovenskej kynologickej jednoty:

 

1. Aby boli pozmenené stanovy a následne  aj  zmenená štruktúra zastúpenia členov v Prezídiu a Valnej hromade SKJ tak, aby 1/3 členov Prezídia a Valnej hromady  tvorili  predstavitelia, ktorých si zvolia štatutárni zástupcovia chovateľských klubov zastrešených priamo v Slovenskej kynologickej jednote.

 

2. Aby v záujme rozvoja a propagácie slovenských národných plemien Prezídium SKJ

 

A)  Vyzvalo  všetkých  medzinárodných  rozhodcov exteriéru k tomu  aby si postupne rozširovali svoj prehľad o štandarde národných plemien, zúčastňovali sa hospitácii u doporučených rozhodcov, najlepších znalcov plemena a prípadne si rozšírili svoje aprobácie na posudzovanie národných  plemien a to aj v prípade, že sa jedná o špecialistov. Bolo by to potrebné z  dôvodu, že slovenským rozhodcom sú v zahraničí často kladené otázky ohľadne posudzovania našich národných plemien a  pre ich rozvoj v zahraničí  by bolo prínosom, keby každý medzinárodný rozhodca zo Slovenska vedel podať vyčerpávajúce informácie ohľadne ich posúdenia..

 

B)    Každoročne doporučilo aby mohol jeden z klubov zastrešujúcich príslušné národné plemeno pripraviť pre rozhodcov  exteriéru seminár na tému posudzovania národného plemena, ktorý by bol určený pre jestvujúcich, aj pripravujúcich sa  rozhodcov. Malo by sa tak konať  z dôvodu zjednotenia názorov na ich posudzovanie a zabezpečenia odborného rastu rozhodcov. Miestom konania tohto by mohla byť Medzinárodná výstava psov v Nitre v novembri  a to aj z toho dôvodu, že sa tu zvyknú usporadúvať európske špeciálne výstavy našich národných plemien.

 

C)   Doporučilo chovateľským klubom našich národných plemien aby vyzvali chovateľské kluby slovenských národných plemien v zahraničí k užšej spolupráci, čo by malo postupne viesť k založeniu medzinárodnej asociácie klubov týchto plemien, ktorá by výrazným spôsobom mohla napomáhať ich propagácii napríklad každoročným organizovaním svetovej, alebo európskej výstavy, podľa vzoru združenia spolupráce klubov niektorých iných plemien.

 

3. Vzhľadom na to, že medzinárodná výstava v Nitre v roku 2008 bude oslavovať štvrťstoročnicu, možno by bolo na zváženie či by sa titul Víťaz Slovenska a Víťaz Slovenska mladých, nemal zadávať pri tradičnej, najstaršej  medzinárodnej výstave, podobne ako tomu je v Poľsku alebo Nemecku (Bundessieger). Tento titul by istotne tým získal na väčšej vážnosti. V prípade ak sa prezídium SKJ rozhodne zachovať vyššie  uvedený titul na výstavách CACového charakteru a takto zvýšiť ich prestíž, dovoľujeme si navrhnúť aby   naša najstaršia  výstava mohla niesť názov  GRAND PRIX SLOVAKIA so zadaním príslušného titulu

 

4. V záujme väčšej objektivity pri celoročnom vyhodnotení súťaže JUNIOR HANDLING  navrhujeme Prezídiu SKJ aby sa do celkového počtu bodov započítavali len CAC a CACIB výstavy na Slovensku. V súčasnosti je u nás dosť výstav na to, aby sa na jednej strane podporovala aktivita mladých vystavovateľov a zároveň sa ocenila kvalita ich predvádzania. V prípade, že sa budú započítavať body aj zo zahraničných medzinárodných výstav, ľahko sa môže stať, že najviac bodov nazbiera nie ten mladý vystavovateľ, ktorý popri dostatočnej aktivite nazbiera aj primeraný počet bodov, ale taký,  ktorý sa bude zúčastňovať všetkých dostupných podujatí u nás i v zahraničí, bez výrazného bodového ocenenia jeho kvalít.

 

Dňa 19.7. 2007

Za redakciu magazínu Kynologická revue

 

Jozef Šuster

 

 

Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo získať, Prezídium SKJ zasadalo začiatkom mesiaca december 2007.

 Odpoveď na naše návrhy sme  zatiaľ neobdržali.